บทสวดมนต์ภาษาต่างประเทศ

Buddhist
smy
Itipiso
hpdf

The Recollection of the Buddha,
Dhamma and Sangha

Bahum
hpdf

The Buddha’s
Auspicious
Victories

youtube_Itipiso-Chanting
youtube_Bahum-Chanting
Itipiso_MP3
Bahum_mp3
 
               
   
icon_download
icon_download
play
play
 icon_download1  icon_download1
 
icon_download
icon_download
play
play
 icon_download1  icon_download1  
icon_download
icon_download
play
play
 icon_download1  icon_download1  
icon_download
icon_download
play
play
 icon_download1  icon_download1  
icon_download
icon_download
play
play
 icon_download1  icon_download1  
vn
icon_download
icon_download
play
play
 icon_download1  icon_download1