เสียงธรรมจากวัดอื่นที่น่าสนใจ

ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร (วัดอัมพวัน)

เมตตาเจโตวิมุติ

มหาสันติงหลวง

http://youtu.be/VS2RwnTNoS4