นโม ๓ จบ
โส ญาณะคุตโต ยะติ พุทธะสาวะโก สุเมธะโส สีละสมาธินุตตะโม ขีณาสะโว จิตตะหิตาภิเมตตะโก นิพพานะมัคเค ชะนะตานุสาสะติ เอตาระหันตัง สิระสา นะมามิหังฯ

test test test test test

รับข่าวสารจากทางวัด

Delivered by วัดตรีวิสุทธิธรรม

เคลื่อนไหวล่าสุด

เสียงธรรมจากวัดอื่นที่น่าสนใจ

ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร (วัดอัมพวัน)

เมตตาเจโตวิมุติ

มหาสันติงหลวง

http://youtu.be/VS2RwnTNoS4