นโม ๓ จบ
โส ญาณะคุตโต ยะติ พุทธะสาวะโก สุเมธะโส สีละสมาธินุตตะโม ขีณาสะโว จิตตะหิตาภิเมตตะโก นิพพานะมัคเค ชะนะตานุสาสะติ เอตาระหันตัง สิระสา นะมามิหังฯ

test test test test test

รับข่าวสารจากทางวัด

Delivered by วัดตรีวิสุทธิธรรม

เคลื่อนไหวล่าสุด

ทำวัตรเย็น

เสียงทำวัตรเย็นของวัดตรีวิสุทธิธรรม

 

1.ไตรสรณคมณ์ และ ทำวัตรเย็น

2.

3.อัญเชิญเทวดา